Katalog informacija

OPĆI DOKUMENTI

ZAKON O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA NN 25_13
PRISTUP INFORMACIJAMA
IZMJENE I DOPUNE ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA
KRITERIJI ZA ODREĐIVANJE VISINE NAKNADE STVARNIH MATERIJALNIH TROŠKOVA I TROŠKOVA DOSTAVE INFORMACIJE
Godišnje izvješće o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu
Zahtjev za pristup informacijama
Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije
DRŽAVNI PEDAGOŠKI STANDARD
PRAVILNIK O NORMI NASTAVNIKA U SREDNJOJ ŠKOLI
DOPUNA TEMELJNOM KOLEKTIVNOM UGOVORU
KOLEKTIVNI UGOVOR ZA ZAPOSLENIKE U SREDNJOŠKOLSKIM USTANOVAMA
ZAKON O ODGOJU I OBRAZOVANJU
IZMJENE I DOP. ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU 2018
IZMJENE I DOPUNE ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU
ZAKON O STRUKOVNOM OBRAZOVANJU
ZAKON O IZMJENAMA ZAKONA O RADU
ZAKON O RADU
PRAVILNIK O SADRŽAJU I OBLIKU SVJEDODŽBI I DRUGIH JAVNIH ISPRAVA TE PEDAGOŠKOJ DOKUMENTACIJI I EVIDENCIJI U ŠKOLSKIM USTANOVAMA
ZAKON O OBRTU
PRAVILNIK O ŠKOLSKIM ŠPORTSKIM DRUŠTVIMA
MJERE ZAŠTITE PRAVA UČENIKA
Pravilnik o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole
odluka o upisu učenika u srednje škole, šk. godina 2017-2018.
Izmjene i dopune Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole
SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE

ŠKOLSKI DOKUMENTI

Statut Srednje škole Ludbreg, 2020.
Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe
DOKUMENTACIJA I EVIDENCIJA O RADU S UČENICIMA I RODITELJIMA SŠ LUDBREG
IZJAVA O SUKOBU INTERESA
PRAVILNIK O KUĆNOM REDU SREDNJE ŠKOLE LUDBREG
PRAVILNIK O ETIČKOM KODEKSU SŠ LUDBREG
PRAVILNIK O RADU ŠKOLSKOG ODBORA SREDNJE ŠKOLE LUDBREG
PRAVILNIK O RADU SREDNJE ŠKOLE LUDBREG
PRAVILNIK O ZAŠTITI I OBRADI ARHIVSKOG I REGISTRATURNOG GRADIVA SREDNJE ŠKOLE LUDBREG
PROCEDURA O STVARANJU UGOVORNIH OBVEZA
ŠKOLSKI KURIKULUM 2019/2020
GODIŠNJI PLAN SREDNJE ŠKOLE LUDBREG 2019/2020
PRAVILNIK O POLAGANJU POMOĆNIČKOG ISPITA
PRAVILNIK O UGOVORIMA O NAUKOVANJU
PRAVILNIK O SVJEDODŽBI I PEDAGOŠKOJ DOKUMENTACIJI
PRAVILNIK O ZAPOŠLJAVANJU U SŠ LUDBREG
POSLOVNIK O RADU ŠSD CENTRUM LUDBREG
Financijski izvještaj 2014
Izvedbeni plan GOO
Odluka o naknadi troškova prijevoza na posao i s posla
Pravilnik o službenim putovanjima SŠ Ludbreg
Primjer ispravnog popunjavanja putnog naloga
Plan nabave 2015
Pravilnik o zaštiti na radu
Pravilnik o izradbi i obrani završnog rada
Poslovnik o radu školskog prosudbenog odbora i povjerenstva za obranu završnog rada
Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave
Plan klasifikacijskih i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja
Financijski izvještaj 2015
Plan nabave 2016
Financijski plan škole 2016-2018
Obrazloženje financijskog plana 2016
Procedura praćenja i naplate prihoda i primitaka
Odluka o održavanju pomoćničkog ispita
Odluka o održavanju kontrolnih ispita za Pekar – jmo
Odluka o održavanju kotrolnih ispita za bravar i tokar – jmo
Godišnje izvješće
Godišnje izvješće csv

FINANCIJE

Registar ugovora 2019.
Financijski izvještaj 01.01 .-31.12.2019.
Bilješke uz financijski izvještaj 2019.
Obrazloženje financijskog plana za 2020. godinu
Financijski plan za 2020. godinu
Procedura popisa imovine i obveza SŠ Ludbreg
Plan nabave za 2020. godinu
Izmjene i dopune plana nabave za 2019. godinu
Financijski izvještaj 2016
Plan nabave 2017
Plan nabave 2017 – izmjene
Financijski plan 2017-2019
Obrazloženje financijskog plana 2017-2019
Izmjena plana nabave 2017
Rebalans 2017
S
rednja škola Ludbreg plan 2018-2020
Plan nabave 2018
Obrazloženje plana 2018-2020
Financijski izvještaj 2017
Bilješke
Financijski plan 2019-2021
Obrazloženje plana 2019-2021
Plan nabave 2019
Financijski izvještaj 2018
Bilješke o financijskom izvještaju 2018.